Čo sa učíme

Mesiac APRÍL
 
Týždeň: 1 - Príroda sa zobudila
 
- zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a podobne)
- pri kreslení dbá na správne sedenie
- pozná niektoré životné prejavy rastlín (napr. klíčenie, rast)
- pozná ročné obdobia
- pozná náradie, ktoré používame v záhrade
- pozná základy miešania farieb, experimentuje s farbami (maľovanie, otláčanie, rozfúkavanie farieb)
- ovláda krok poskočný vo vybranom rytme, strieda chôdzu a beh podľa tempa
 
Piesne a básne s jarnou tematikou:
Ja som vám, veľký pán
Prileteli vtáčky, už sú tu
Snežienka
Ja som kvietok, fialôčka
 
Týždeň: 2 - Čarovná Zem
 
- získavanie informácií z informačno-komunikačných technológií
- pohyb po štvorcovej sieti (práca na IT tabuli)
- pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka (kolobeh vody)
- pozná prírodné krásy regiónu
- vymenúva prírodné materiály (kameň, drevo, uhlie, slama, perie, vlna ...)
- zvládne dlhšiu prechádzku (prechádzka k rieke Nitre)
 
Pieseň o Zemi:
Naša Zem je guľatá
 
Týždeň: 3 - Slovensko - moja vlasť
 
- dokáže spojiť dva body čiarou, nakresliť kríž súvislým pohybom
- rozhoduje o pravdivosti (áno/nie/platí/neplatí) jednoduchých tvrdení (IT tabuľa)
- odlišuje živé od neživých súčastí prírody
- pozná štátne symboly Slovenskej republiky - zástava, hymna
- maliarskymi prostriedkami vyjadruje zážitok z hudby
 
Piesne:
Hymna Slovenskej republiky
 
Týždeň: 4 - Cestujeme dopravnými prostriedkami
 
- vyčlení začiatočnú hlásku slova (napr. svojho mena, priezviska)
- rozdelí skupinu predmetov na 2, 3 skupiny s rovnakým počtom v každej skupine (dopravné prostriedky na IT tabuli)
- uvedomuje si znečisťovanie prostredia dopravnými prostriedkami
- pozná pravidlá správania sa počas cestovania dopravnými prostriedkami
- opisuje predmety a ich vlastnosti (dopravné prostriedky - ich účel)
- dodržiava pravidlá pri hre (deň dopravy na školskom dvore - policajti a účastníci cestnej premávky)
- realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam
- tvorba semaforu
 
Piesne a básne s dopravnou tematikou:
Semafor
Pozor Peter, pozor Katka
Ide, ide vláčik
Ide vláčik ši, ši, ši