Čo sa učíme

Mesiac SEPTEMBER
 
Týždeň: 1 - Ja a moji kamaráti
 
- vie používať knihu správnym spôsobom, odlíši text od obrázkov, ukáže začiatok rozprávky
- vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom do 10
- vie opísať interiér a exteriér doma a v materskej škole
- pozná pracovnú náplň zamestnancov MŠ
- vystrihuje predkreslené tvary podľa obrysu
- manipuluje s náčiním: hádzanie, kotúľanie, podávanie, odrážanie
 
Piesne:
Každé ráno
1, 2, 3, 4, 5
 
Týždeň: 2 - U nás doma, u nás v škole
 
- dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu
- popíše zmenu pohohy objektu (nad, pod, pred, za, vedľa)
- odlišovanie živej a neživej prírody
- vyrábanie jednoduchého objektu (sťahovavý vtáčik)
- rozlišovanie farieb
- tanec na hudobný sprievod
 
 
Týždeň: 3 - Z domova do MŠ
 
- reprodukovanie jednoduchého textu
- určenie objektu na základe jeho popisu
- identifikácia niektorých životných prejavov živočíchov
- režim dňa
- používanie denných predmetov v domácnosti
- dodržiavanie pravidiel v pohybových hrách
 
Piesne:
Skáče žaba po blate
Medveďku, daj labku
My sa hráme na hada
 
Týždeň: 4 - Jeseň
- využívanie spisovnej podoby jazyka
- rátanie do 10
- ročné obdobia
- rozprávanie o sebe, koľko mám rokov, kedy som sa narodil (ročné obdobie, prípadne mesiac), ako sa volám, kde bývam
- pomenovanie prírodných materiálov (kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna)
- experimentovanie s farbami
- turistická vychádzka
 
Piesne a básne
Jeseň
One, two, three
Bolo raz jabĺčko krásne
 
Mesiac OKTÓBER
 
Týždeň: 1 - Čo prináša jeseň
 
- chápe a vlastnými slovami vysvetlí  význam rôznych ustálených spojení
- vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom do 6 
- rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny
- pri opise používa slová ako les, vrch, pole, lúka, potok, rieka...
- pracuje podľa postupu
- má správne držanie tela
 
Piesne:
Oberaj jabĺčka oberaj
Červené jabĺčko v oblôčku mám
 
Týždeň: 2 - Poďme s ježkom do záhrady
 
- k zadanému slovu priradí slovo, ktoré sa s ním rýmuje
- vytvorí postupnosť objektov
- uvedomuje si zmeny v prírode počas roka
- volí vhodný pozdrav
- má osvojené základné hygienické návyky
- rytmicky deklamuje riekanky
 
Piesne a básne:
Lezie ježko lezie v lese
Tancovala babka s dedkom
 
Týždeň: 3 - S košíkom do prírody
 
- kreslí grafomotorické prvky s použitím zápästia
- porovná dva predmety podĺa dĺžky, šírky, výšky a hrúbky
- identifikuje prvky počasia
- najznámejšie prírodné krásy Slovenska
- výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete
- vykoná stoj, drep, kľak, sed, ľah
 
Piesne:
Gaštanko
 
 
Týždeň: 4 - Bez práce nie sú koláče
- zápaja sa do rozhovorov v triede
- od náhodného číslo počíta ďalej do 10
- identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše
- pozná krásy regiónu
- opis strojov a ich vlastností
- zapamätá si jednoduchú choreografiu
 
Piesne a básne
Pec nám spadla
Červené jabĺčko
 
 
Mesiac MÁJ
 
Týždeň: 1 - Jarná záhrada
 
- prerozprávanie známeho príbehu na základe ilustrácií
- bez zisťovania počtu rozdelí skupinu predmetov na dve skupiny s rovnakým počtom predmetov
- vymenuje živé a neživé súčasti prírody
- manipuluje s drobnými predmetmi - darček ku Dňu matiek
- hrá sa pohybové hry podľa pravidiel
 
Piesne a básne ku Dňu matiek:
Báseň pre mamu chlapci, dievčatá
Voňavá kytička
 
 
Týždeň: 2 - Moja mama
 
- rozhodovanie, či sa dve slová rýmujú, hľadanie rýmu
- usporadúvanie predmetov podľa pravidiel (od najväčšieho, najdlhšieho, najužšieho ...)
- pozoruje a pomenúva časti tela
- výroba jednoduchého darčeka
- kresba postavy
- tanček ku Dňu matiek
 
Pieseň pre  mamu:
Mama
 
 
Týždeň: 3 - Zvieratá a ich mláďatá
 
- formuluje jednoduché súvetia
- pridáva a odoberá zo skupiny 2-3 predmety
- rozpozná mláďatá vybraných živočíchov a pomenuje ich
- pozná a používa pojmy vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník ...
- vymenúva materiály získané zo zvierat: perie, vlna, kožušina a pod.
- počúva hudobné skladby pre deti
- ovláda skok znožmo cez prekážku, výskok na prekážku
 
Piesne a básne o zvieratách:
Na dvore býva
Ťuki, ťuki, ťukalo
Pláva kačka po jazere
Ten náš pes sa volá Brok
Zajačik, poskoč si
Gágal gunár na dvore
Po nábreží koník beží
 
 
Týždeň: 4 - Kto žije v tráve
 
- vie, že informácie možno získať aj z informačno-komunikačných technológii (TV, internet, rádio, encyklopédia...)
- rozdelí skupinu predmetov a povie, kde je viac a kde menej
- zisťuje rozdiely medzi živočíchmi na základe toho ako sa pohybujú (kto lieta, pláva, plazí sa ...)
- výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete (jarná lúka)
- ovláda lezenie vpred i vzad (použitie tunela v telocvični)
 
Piesne a básne:
Slniečko sa zobudilo
 
 
Mesiac APRÍL
 
Týždeň: 1 - Príroda sa zobudila
 
- zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a podobne)
- pri kreslení dbá na správne sedenie
- pozná niektoré životné prejavy rastlín (napr. klíčenie, rast)
- pozná ročné obdobia
- pozná náradie, ktoré používame v záhrade
- pozná základy miešania farieb, experimentuje s farbami (maľovanie, otláčanie, rozfúkavanie farieb)
- ovláda krok poskočný vo vybranom rytme, strieda chôdzu a beh podľa tempa
 
Piesne a básne s jarnou tematikou:
Ja som vám, veľký pán
Prileteli vtáčky, už sú tu
Snežienka
Ja som kvietok, fialôčka
 
Týždeň: 2 - Čarovná Zem
 
- získavanie informácií z informačno-komunikačných technológií
- pohyb po štvorcovej sieti (práca na IT tabuli)
- pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka (kolobeh vody)
- pozná prírodné krásy regiónu
- vymenúva prírodné materiály (kameň, drevo, uhlie, slama, perie, vlna ...)
- zvládne dlhšiu prechádzku (prechádzka k rieke Nitre)
 
Pieseň o Zemi:
Naša Zem je guľatá
 
Týždeň: 3 - Slovensko - moja vlasť
 
- dokáže spojiť dva body čiarou, nakresliť kríž súvislým pohybom
- rozhoduje o pravdivosti (áno/nie/platí/neplatí) jednoduchých tvrdení (IT tabuľa)
- odlišuje živé od neživých súčastí prírody
- pozná štátne symboly Slovenskej republiky - zástava, hymna
- maliarskymi prostriedkami vyjadruje zážitok z hudby
 
Piesne:
Hymna Slovenskej republiky
 
Týždeň: 4 - Cestujeme dopravnými prostriedkami
 
- vyčlení začiatočnú hlásku slova (napr. svojho mena, priezviska)
- rozdelí skupinu predmetov na 2, 3 skupiny s rovnakým počtom v každej skupine (dopravné prostriedky na IT tabuli)
- uvedomuje si znečisťovanie prostredia dopravnými prostriedkami
- pozná pravidlá správania sa počas cestovania dopravnými prostriedkami
- opisuje predmety a ich vlastnosti (dopravné prostriedky - ich účel)
- dodržiava pravidlá pri hre (deň dopravy na školskom dvore - policajti a účastníci cestnej premávky)
- realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam
- tvorba semaforu
 
Piesne a básne s dopravnou tematikou:
Semafor
Pozor Peter, pozor Katka
Ide, ide vláčik
Ide vláčik ši, ši, ši
 
 
 
 
 
 
 
Týždeň: 3 - Zvieratá a ich mláďatá