Denný program

 

6,30                hry a hrové činnosti 

                      pohybové a relaxačné cvičenia

8,00 je čas, kedy sa odovzdáva dochádzka detí potrebná pre školskú jedáleň. Preto odporúčame, aby sa dieťa dostavilo do MŠ do tohto času. V prípade, že dieťa bude meškať, je dôležité oznámiť to triednej učtieľke, prípadne vedeniu MŠ.   

 

8,30 - 9,00       desiata

 

9,00                edukačné aktivity predprimárneho vzdelávania   

                       výchovno-vzdelávacia činnosť 

                       anglický jazyk

                       hrové centrá

 

10,20 - 11,20    pitný  režim    

                       pobyt vonku

                       hygiena                                                                                

                       

11,20 - 12,00     obed

 

12,00 - 14,00     hygiena                                       

                        odpočinok

 

14,30 - 15,00     olovrant

 

15,00 - 16,30    anglický jazyk

                       hry a hrové činnosti

                       hry na školskom dvore