Poplatky

 

     Od 1. septrembra 2014 sa zvýšil poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení na 15€. Tento poplatok je potrebné uhradiť vždy vopred k 10. dňu v mesiaci.

Okrem uvedeného príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje.

Riaditeľka ZŠ s MŠ určuje od 1.1. 2018 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni nasledovne:

  • celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant) - 1,27 €
  • poldenné stravovanie (desiata, obed) - 1,02 €
  • režijné náklady - 1 €

Rodič je povinný uhradiť poplatky mesiac vopred a to do 25. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodom na účet MŠ.

V prípade, že rodič uvedené poplatky neuhradí v stanovenom termíne, vedenie MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

   

Príspevok vo výške 15€ sa za dieťa neuhrádza ak sú splnené tieto podmienky:

a/   dieťa má jeden rok pred plnením školskej dochádzky a dovŕšilo 5 rokov k 31.8. 2018

b/   dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,

c/   dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby,

d/   dieťa nenavštívilo MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,

e/   iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcich výške príspevku,

f/    rodič predloží riaditeľke predškolského zariadenia doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Rodičia, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov po predložení dokladu o poskytovaní pomoci poplatok neuhrádzajú,

g/   dieťa má nariadenú ústavnú výchovu.

   

     Ak sú splnené ustanovené podmienky, už zaplatený príspevok sa vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac, na základe písomného rozhodnutia vedenia MŠ.