Poplatky

 

     Od 1. septrembra 2014 sa zvýšil poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení na 15€. Tento poplatok je potrebné uhradiť vždy vopred k 10 dňu v mesiaci.

Okrem uvedeného príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje.

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch určilo na školský rok 2016/2017 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni nasledovne:

  • celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant) - 1,19 €
  • poldenné stravovanie (desiata, obed) - 0,96 €
  • režijné náklady - 1 €

Rodič je povinný uhradiť poplatky mesiac vopred a to do 25. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodom na účet MŠ.

V prípade, že rodič uvedené poplatky neuhradí v stanovenom termíne, vedenie MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

   

Príspevok vo výške 15€ sa za dieťa neuhrádza ak sú splnené tieto podmienky:

a/   dieťa má jeden rok pred plnením školskej dochádzky a dovŕšilo 5 rokov k 31.8. 2017

b/   dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,

c/   dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby,

d/   dieťa nenavštívilo MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,

e/   iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcich výške príspevku,

f/    rodič predloží riaditeľke predškolského zariadenia doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Rodičia, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov po predložení dokladu o poskytovaní pomoci poplatok neuhrádzajú,

g/   dieťa má nariadenú ústavnú výchovu.

   

     Ak sú splnené ustanovené podmienky, už zaplatený príspevok sa vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac, na základe písomného rozhodnutia vedenia MŠ.

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a mesačný príspevok na režijné náklady sa neuhrádza ak:

- zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.