Poplatky

 

Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 28 ods. 5. zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa od troch rokov veku v materskej škole ako súčasti základnej školy za jedno dieťa v sume: 15,00 €.

Mesto Topoľčany určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa, ktoré ešte nedosiahlo vek tri roky (t.j. za dvojročné dieťa) v materskej škole ako súčasti základnej školy za jedno dieťa v sume: 25,00 €

Tento poplatok je potrebné uhradiť vždy vopred k 10. dňu v mesiaci.  Od poplatku sú oslobodené deti, ktoré majú rok pred nástupom do školy. 

Číslo účtu: 14 30 59 64/5200 - OTP banka

IBAN: SK13 5200 0000 0000 1430 5964

 

Okrem uvedeného príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje.

Podľa VZN č. 9/2019 riaditeľka ZŠ s MŠ Gogoľova 2143/7, Topoľčany stanovuje výšku poplatkov na stravu v MŠ nasledovne:

  • celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant) 2. - 5. rokov - 1,54 €
  • celodenné stravovanie predškolák - 0,34 €
  • poldenné stravovanie (desiata, obed)  2. - 5.rokov  - 1,28 €
  • poldenné stravovanie predškolák - 0,08 €

Podľa VZN č. 9/201 sa od 1.9. 2019 uhrádzajú réžijné náklady za dieťa materskej školy - 2,00 €/ každý stravník mesačne k šeku za stravné

Rodič je povinný uhradiť poplatky mesiac vopred a to do 25. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodom na účet MŠ. Stravu je možné uhrádzať aj trvalým príkazom vo výške 33,00 € vždy k 15. v mesiaci, ale mesiac vopred. Posledný príkaz nastaviť na 15.5. 2020, aby to bola posledná platba v školskom roku. Za dieťa, ktoré nie je odhlásené zo stravy do 8:00 ráno v deň neprítomnosti, sa automaticky poplatok započítava a rodič je povinný ho uhradiť. 

Vyúčtovanie sa robí na konci školského roka v mesiaci august, kedy sa spočítajú všetky odhlásené dni a navyše zaplatené stravné a odvedie sa zostávajúci preplatok na účet rodiča. Na začiatku školského roka je treba dať trvalý príkaz už 15.8. 2019, ktorý bude na september. 

V prípade, že rodič uvedené poplatky neuhradí v stanovenom termíne, vedenie MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

   

Príspevok vo výške 15€ (25€) sa za dieťa neuhrádza ak sú splnené tieto podmienky:

a/   dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a dovŕšilo 5 rokov k 31.8. 2019,

b/   dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,

c/   dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov MŠ 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, pričom rodič predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby,

d/   dieťa nenavštívilo MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,

e/    rodič predloží riaditeľke predškolského zariadenia doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

g/   dieťa, ktoré navštevuje materskú školu je zároveň umiestnené v zariadení rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutia súdu.

   

     Ak sú splnené ustanovené podmienky, už zaplatený príspevok sa vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac, na základe písomného rozhodnutia vedenia MŠ.