Informácie o nás:

 

Názov: Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany

Zriaďovateľ: Mesto Topoľčany

Riaditeľka ZŠ s MŠ: PaedDr. Soňa Kytnárová

Zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ: Jana Mináriková

Vedúca školskej jedálne: Daniela Bujnová

Prevádzka v MŠ: každý pracovný deň od 6:30 do 16:30

Telefónne číslo: 0911 728 832

 

     Materská škola sídli na Gogoľovej ulici 2143/7, na sídlisku "F" v meste Topoľčany. Do prevádzky bola uvedená 1. januára 2013 ako súčasť Základnej školy, Gogoľova 2143/7. Jej zriaďovateľom je mesto Topoľčany.

Materská škola je dvojposchodová budova. Na prízemí sa nachádza šatňa detí, jedáleň  a trieda na hudobno-pohybové aktivity, na poschodí sú triedy, sociálne zariadenia, interaktívna miestnosť a spálne. Škola je vybavená aj priľahlými miestnosťami - toalety, umývarky, šatňa pre učiteľky, kancelária zástupkyne riaditeľky pre MŠ. Kuchyňa je súčasťou základnej školy, ktorá s MŠ priamo susedí. Všetky vnútorné a vonkajšie priestory spĺňajú hygienické požiadavky a sú prispôsobené požiadavkam detí. Veľkou výhodou je priama naviazanosť na základnú školu a vzájomná spolupráca s ňou. Deti tak majú k dispozícii špeciálne učebne ZŠ (IKT miestnosti, multimediálnu čitáreň) a jej materiálne vybavenie (počítače, interaktívna tabuľa, projektory, knihy).

 • materská škola je dvojtriedna s kapacitou 48 detí
 • zabezpečuje stupeň predprimárneho vzdelávania detí od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou
 • kolektív tvoria 4 kvalifikovaní pedagógovia a 2 zamestnanci zabezpečujúci prevádzku materskej školy
 • má dve heterogénne triedy /deti 3 - 6 ročné/
 1. IV. A trieda /22 detí/ - triedna učiteľka: Mgr. Denisa Skokanová, Andrea Godálová Žatková
 2. IV. B trieda /22 detí/ - triedna učiteľka: Alžbeta Gerhátová, Janka Mináriková

 

Zameranie materskej školy:

 

     Výchovno vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Rastieme zdravo". Je zameraný na výchovu k  enviromentálnej výchove, k zdravému životnému štýlu, k pohybovej aktivite a k využívaniu inovatívnych metód práce. Vlastné ciele MŠ:

 • rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, ich zdravé sebavedomie a sebaistotu
 • podporovať schopnosť detí pracovať v skupine
 • rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
 • rozvíjať u detí enviromentálne cítenie a vzdelávanie
 • rozvíjať základy hudobno-pohybovej aktivity detí
 • zameriavať svoje aktivity na šport
 • pripraviť deti na vstup do ZŠ rozvíjaním všetkých stránok ich osobnosti
 • podporovať u detí talent, nadanie a ich záujmy

Dlhodobé aktivity:

 • výučba anglického jazyka - realizuje sa v predškoláckej triede raz do týždňa v časovom intervale 20 - 30 minút

Spolupráca:

 • Domov dôchodcov, P.O. Hviezdoslava, Topoľčany
 • Zariadenie pre seniorov Komfort, Gogoľova ulica, Topoľčany