Základná škola s materskou školou Gogoľova 2143/7, Topoľčany

 

 

Š K O L S K Ý    P O R I A D O K

 

                              Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle
§153 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a vyhlášky 308/2009 Z. z. a v súlade s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany.        

                           Školský poriadok Materskej školy ako súčasti ZŠ s MŠ Gogoľova, Topoľčany bol schválený na metodickom združení konanom dňa 27.08.2019 a podpísaný  zamestnancami materskej školy.

OBSAH:

1.    Charakteristika materskej školy
2.    Práva a povinnosti detí a rodičov
3.    Prevádzka a vnútorný režim materskej školy
4.    Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
5.    Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Školský poriadok upravuje podrobnosti o:

 • výkone práv a povinností detí , žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy.
 • prevádzke a vnútornom režime školy.
 • podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.
 • ochrane spoločného a osobného majetku.


1. Charakteristika školy

Základná škola s materskou školou Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je v tichom prostredí, s veľkým pozemkom a školským dvorom, má k dispozícii školské multifunkčné ihrisko a areál umožňuje vykonávať rôzne pohybové aktivity. Je to poschodová budova s priestrannou vstupnou chodbou.  Materská škola má dve spálne, dve sociálne zariadenia, jedáleň, zborovňu, pracovňu pre zástupkyňu MŠ, vestibul, priestrannú šatňu pre deti a zrenovovanú telocvičňu s cvičebným náradím. Má dve triedy, ktoré sú vzdušné, slnečné a zariadené funkčným nábytkom.

Typ školy: celodenná

Počet tried:  2

Zriaďovateľ: Mesto Topoľčany

Materská škola ako súčasť Základnej školy Gogoľova vykonáva množstvo akcií v spolupráci s pedagogickým zborom ZŠ, aktívne spolupracujeme so Zariadením pre seniorov Komfort, taktiež s centrom pedagogicko–psychologického poradenstva, s logopedickou poradňou a ďalšími subjektmi, ktoré sa spolupodieľajú na rozvoji jednotlivých kompetencií detí pred vstupom do ZŠ.

 

2. Práva a povinnosti detí a rodičov detí (zákonných zástupcov)
 

2.1 Práva a povinnosti detí
Dieťa  má právo na:
•    rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
•    bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole
•    vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v ustanovenom rozsahu,
•    individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v ustanovenom rozsahu,
•    úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
•    výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
•    organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
•    úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a  sexuálnemu násiliu, poškodeniu, zneužitiu a nedbalému  zaobchádzaniu,
•    na výchovu v duhu humanizmu, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzanie všetkým formám diskriminácie, intolerancie a problematiky v oblasti migrácie
•    na individuálne vzdelávanie za ustanovených podmienok.
Dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo:
•    na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,
•    používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.
•    Výkonom práv začleneného dieťaťa s PNO nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania v MŠ. V MŠ môže pôsobiť aj asistent učiteľa.
Povinnosti dieťaťa:
•    neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
•    dodržiavať školský poriadok  a ďalšie vnútorné predpisy materskej školy
•    chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý materská škola  využíva na výchovu a vzdelávanie,
•    konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
•    ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov a zamestnancov materskej školy,
•    rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.


2.2 Práva a povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)
Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa má právo:
1.    vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu materskej školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
2.    žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole  poskytovali deťom  informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
3.    oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
4.    byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
5.    na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
6.    zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa materskej školy ,
7.    vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa je povinný:
•    vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v materskej škole,
•    dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
•    dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
•    informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
•    poskytovať pravdivé údaje potrebné k dokumentácii materskej školy (napr. zdravotný stav, trvalý pobyt dieťaťa, telefonický kontakt na zákonných zástupcov a pod.) a informovať o každej zmene,

•    poskytovať závery z odborného vyšetrenia dieťaťa na požiadanie pedagogického zamestnanca MŠ. Ak dlhodobo odmieta poskytovať informácie o zmenách v zdravotnom stave alebo psychickej spôsobilosti dieťaťa, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa.
•    prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

•    rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa až po jeho vyzdvihnutie z predškolského zariadenia, dieťa komunikuje len so zamestnancami školy a nesmie používať žiadne elektronické zariadenia.


 

3. Prevádzka a vnútorný režim MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.30 - 16.30 hod.

Riaditeľka základnej školy s  materskou školou: PaedDr. Soňa Kytnárová

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Jana Mináriková

Vedúca školskej jedálne: Daniela Bujnová

Učiteľky: IV.A trieda – Mgr. Denisa Skokanová, Andrea Godálová Žatková

                IV.B trieda – Alžbeta Gerhátová, Jana Mináriková

 

Vedenie školy a učitelia poskytujú rodičom odborné rady a konzultácie o dieťati a jeho výchove denne. Formou pedagogickej osvety poskytujú dostatok informácií na nástenkách školy, na webovej stránke a prostredníctvom Rodičovského združenia a Rady školy. Poskytujú taktiež informácie o výchovno-vzdelávacej práci školy a pedagogicko-psychologickú osvetu.  

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasilo ju Mesto Topoľčany, zriaďovateľ školy.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy zabezpečovaná na obdobie 2-4 týždňov. V zvyšnom období podľa pokynov riaditeľky základnej školy s materskou školou vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Počas tohto obdobia je zabezpečené umiestnenie detí v iných materských školách v meste Topoľčany. Prevádzka počas vedľajších prázdnin je iba v prípade, ak sa na dochádzku nahlási viac ako 12 detí.

Prerušenie prevádzky počas hlavných prázdnin oznámi riaditeľka základnej školy s materskou školou oznamom spravidla  mesiac vopred.

Prerušenie, alebo obmedzenie prevádzky počas školského roka sa uskutočňuje pri zníženom počte dochádzajúcich detí, kedy učitelia majú umožnené čerpanie náhradného voľna za nadčasovú prácu a dovolenky. V čase prerušenia prevádzky počas prázdnin sa v škole uskutoční veľké upratovanie, dezinfekcia priestorov, prípadne maľovanie. Prevádzku MŠ môže riaditeľ školy obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. O každom prerušení, alebo obmedzení prevádzky riaditeľ informuje zákonných zástupcov na dostupných miestach v priestoroch školy, na webovej stránke školy.

 

Personálne obsadenie MŠ

Pedagogickí zamestnanci : pracovné zaradenie

1.     PaedDr. Soňa Kytnárová – riaditeľka ZŠ s MŠ

2.     Jana Mináriková –  zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

3.     Alžbeta Gerhátová – učiteľka

4.     Mgr. Denisa Skokanová –  učiteľka

5.     Andrea Godálová Žatková - učiteľka

 

Prevádzkoví zamestnanci: pracovné zaradenie

1.     Daniela Bujnová – vedúca ŠJ

2.     Danka Adamcová – školníčka

3.     Alena Polúchová – pomocná kuchárka

 

Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do MŠ

(1) Zápis a prijatie detí do materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Rodič  vypíše žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a predloží ju riaditeľke základnej školy s materskou školou. Úvodný pohovor s riaditeľkou školy pred prijatím dieťaťa do materskej školy absolvuje rodič spravidla spolu s dieťaťom. Potrebuje predložiť aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu. Potrebné je uviesť aj telefonický kontakt na rodiča.

O podmienkach prijatia a o prijatí sú rodičia informovaní ihneď po podaní prihlášky a rozhodnutie dostanú písomne poštou, alebo osobne od riaditeľky.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa predchádza adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke školy spravidla do 15. mája. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. O počte prijatých alebo neprijatých detí riaditeľ MŠ písomne informuje zriaďovateľa.

 Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. mája kalendárneho roka, najneskôr však do konca júna. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať aj deti so zdravotným znevýhodnením, deti nadané a talentované. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a iba v prípade voľného miesta. Prednostne sú prijímané deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Najvyšší počet detí v triede MŠ je:

             a)    20 v triede pre tri až štvorročné deti

             b)    22 v triede pre štyri až päťročné deti

             c)    24 v triede pre päť až šesťročné deti

Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so zdravotným znevýhodnením. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet detí v triede sa znižuje o dve, za každé integrované dieťa.

 

(2) Dochádzka detí do materskej školy

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Teda učiteľka neprijme do MŠ dieťa choré, a dieťa, ktoré berie antibiotiká. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodičov telefonicky.  Rodič je povinný pri opätovnom návrate dieťaťa do MŠ predložiť potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravé a môže byť opäť umiestnené v kolektíve.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi školy dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.   
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom, na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia. V prípade, že rodič zatají nejakú skutočnosť o dieťati, alebo učiteľka zistí u dieťaťa napr. známky autizmu, alebo iné príznaky, rodič navštívi na radu učiteľky odborníka a o výsledku informuje učiteľky v triede potvrdením o zmene zdravotného stavu. V prípade, že rodič vyšetrenie odmietne, bude predčasne ukončené jeho predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

(3)  Úhrada príspevkov na dochádzku

Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením mesta Topoľčany -  je to 15 € pre deti 3-6 rokov a 25 € pre deti do troch rokov veku .

 Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (nie však opakovane), b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ. Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie dieťaťa. 

 

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. Podľa VZN č. 9/2019  sa od 1.9. 2019 uhrádzajú poplatky za stravu nasledovne:

 • 2 € každý stravník mesačne k šeku za stravné
 • 1,54 € celodenná strava pre deti 2. - 5. rokov
 • 0,34 € celodenná strava predškoláka
 • 1,28 € poldenná strava pre deti 2. - 5. rokov
 • 0,08 € poldenná strava predškoláka

Za dieťa, ktoré nie je odhlásené zo stravy do 8:00 ráno v deň neprítomnosti, sa automaticky poplatok započítava a rodič je povinný ho uhradiť. 
 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

     IV. A trieda : heterogénna   Triedna učiteľka : Mgr. Denisa Skokanová

                                                                     p. uč. : Andrea Godálová - Žatková

     IV. B trieda : heterogénna   Triedna učiteľka : Alžbeta Gerhátová

                                                                      p. uč.: Janka Mináriková   

 

2. Preberanie, odovzdávanie detí, ranný filter

Ranný filter sa vedie v  triede písomnou formou. Do materskej školy sa prijímajú iba zdravé detí. V prípade ochorenia alebo podozrenia na ochorenie je zákonný zástupca okamžite telefonicky kontaktovaný. Materská škola má izolačnú miestnosť vytvorenú z kancelárie, aby nedošlo k ochoreniu alebo prenosu ochorenia ďalších detí. Ranné preberanie detí od rodiča, alebo osoby, ktorá dieťa priviedla uskutočňuje učiteľka MŠ. Prijíma len deti, u ktorých počas ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia.

Ak dieťa chýbalo v MŠ dlhšie ako 5 dní, musí rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia nie staršie ako 1 deň o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Zákon MŠ SR č. 245/2008 – školský zákon, podľa § 144 ods. 10 ukladá zákonnému zástupcovi dieťaťa povinnosť: Neprítomnosť maloletého dieťaťa, alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje  zákonný zástupca dieťaťa ; vo výnimočných  a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže  vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri  po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.

Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať zdravé dieťa službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru alebo posielať dieťa do MŠ samotné. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. V prípade, že pri odovzdávaní dieťaťa zákonnému zástupcovi učiteľka zistí, že ten je pod vplyvom návykovej látky a javí známky nejasnej reči, či  neistej chôdze, môže učiteľka  odmietnuť jeho odovzdanie a volá druhému rodičovi. Ak sa to opakuje aj druhý krát – riaditeľka hlási túto skutočnosť príslušnému sociálnemu úradu UPSVaR. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Deti sa schádzajú v MŠ od 6,30h do 7,30h v zbernej triede MŠ. Od 7,30h do 8,00h sa deti schádzajú vo svojich triedach.
Podobne je to pri popoludňajšom rozchádzaní. Do 16,00h sa deti nachádzajú vo svojich triedach. Od 16,00h do 16,30h si svoje deti rodičia vyzdvihnú  v zbernej triede.

        - Rodičia nevstupujú do triedy v topánkach

        -  Rodič zvolí pre dieťa na prezuvky vhodnú pevnú obuv – nie šľapky !

V prípade, že si rodič do 16.30 hod. bez predchádzajúceho oznámenia o neskoršom prevzatí dieťaťa nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná tieto kroky :

 1. telefonicky kontaktuje rodiča, alebo iných príbuzných, aby si dieťa vyzdvihli
 2. ak sa nevie s rodičmi skontaktovať – počká do 17.00 hod.
 3. ak rodič dovtedy nepríde – volá na políciu
 4. na dvere vyvesí oznam, že dieťa je na polícii a rodič sa kontaktuje  s príslušným útvarom
 5. ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy, bude dieťa z MŠ vylúčené

 

3. Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si po vstupe do budovy MŠ očistia obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky, za hygienu, čistotu skriniek a šatne, uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec. MŠ je v čase od 8.00 do 15.00 uzamknutá.

 

4. Organizácia v umyvárni

Materská škola má dve samostatne umyvárne. Každé dieťa ma vlastný uterák na určenej značke. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu zodpovedajú určení prevádzkoví pracovníci.
Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy a prevádzkový zamestnanec.

 

5. Organizácia podávania stravy

Jedlo sa podáva deťom v týchto časových intervaloch:

                                
Desiata:            8.30–8.50                                             
Obed:             11.30–12.00                                        
Olovrant:        14.30–14.50                                       

Pedagogickí zamestnanci  zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie pri jedle. Vedú deti k osvojeniu si návykov kultúrneho stravovania, pričom v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup. Nenásilne usmerňujú deti počas jedla, na žiadosť rodičov aj prikrmujú. Deti (2,3,4 ročné) používajú pri jedle lyžicu, deti (5,6 ročné) používajú pri jedle príbor. Za kvalitu a predpísane množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca ŠJ. Zabezpečuje aj zaisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Za organizáciu a výchovný proces zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky.
Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi, pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a pri zabezpečovaní pitného režimu. Informuje a prerokúva zásadné koncepčné otázky a úlohy v oblasti školského stravovania, uplatňuje záujmy rodičov, detí, pracovníkov školy k činnosti zariadenia školského stravovania.

 

6. Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Na vychádzke nemôže mať pedagogicky pracovník viac ako 20 detí vo veku od štyroch do piatich rokov alebo 22 deti starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky , deti vo veku od troch do štyroch rokov a s triedou s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí len za prítomnosti dvoch zamestnancov. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri pobyte na školskom dvore zodpovedajú učiteľky tak isto, ako je to rozpracované pri vychádzke. Pedagogické pracovníčky opúšťajú areál MŠ až vtedy, keď majú zhromaždené všetky prítomné deti, ktoré sú im zverené.  Deti majú primerané oblečenie a obuv, aby učiteľka nemusela pobyt vonku skracovať. Aby  dieťa nešlo domov špinavé, je vhodné, ak má na pobyt vonku náhradné oblečenie,  Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

 

 7. Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie deti (pyžamo). Deti oddychujú na ležadlách. Bielizeň pozostávajúca z obliečky na vankúš, paplón a plachty perie prevádzkový zamestnanec ZŠ s MŠ. Učiteľka pri odpočinku zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku (5 – 6 ročné  deti).

 

VYMEDZENIA POVINNOSTÍ A PRÁV ZAMESTNANCOV

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov  , ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

1. Zamestnanci majú najmä tieto povinnosti a zodpovednosti:

–  plniť príkazy priameho nadriadeného
–  využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh
–  dodržiavať pracovný čas
–  bezdôvodne neopúšťať pracovisko
–  dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
–  na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7  ods. 1 písm. c/ zákaz fajčenia v materských školách a jej objekte
–  na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ,o zákaze požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce
–  ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím 

2. Každý pracovník ma tieto práva:

– právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu
– na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie sa po práci  
– požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú prácu
– oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonávanej

3. Povinnosti pedagogických zamestnancov:

-  zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ
- viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy je zvýšene ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. výletoch, v škole v prírode, vychádzkach a pod.)
- dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov
-   zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
-  v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych aktívoch, prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí a to ústne alebo písomne, poskytovať im odborné poradenstvo
-  spolupracovať s ostatnými zamestnancami školského zariadenia
-  sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – súkromný mobil používať iba vo výnimočných prípadoch

 

ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:

 • z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená Zákonom 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy , v pracovnej náplni pedagogických zamestnancov a v Pláne práce na príslušný školský rok. V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na zmeny striedavo dvaja učitelia.

4. Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

4.1 Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí predškolského veku
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa riadia zamestnanci MŠ všeobecne záväznými predpismi, najmä § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z o materskej škole v znení  vyhlášky č. 308/2009 Z.z.  Súčasťou starostlivosti o zdravie na pracovisku je aj rešpektovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov – Zákaz fajčiť v celom objekte MŠ!
Za dodržanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj nepedagogickí zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od ich prevzatia  až po ich odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za  bezpečnosť zodpovedá lektor. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Ak je v MŠ organizovaná akcia zameraná na výchovu, vzdelávanie alebo zábavu detí, za bezpečnosť zodpovedajú i organizátori, účinkujúci alebo lektori, ktorí nesmú svojim konaním v žiadnom prípade ohroziť zdravie detí.
Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonávajú zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.
V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie dvaja učitelia. V triede s deťmi mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo traja učitelia, pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec.

Ochrana zdravia pred záťažou spôsobenou teplom a chladom

V jarných a letných mesiacoch sa organizácia dňa ako aj pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia. Triedy sa vyvetrajú skoro ráno aby do vnútra neprúdilo teplo, následne sa zatemnia a deti sa zdržujú v najchladnejších častiach budovy. Ranné cvičenie môže byť realizované na školskom dvore ak to počasie dovoľuje. Pobyt vonku  sa zaraďuje 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.  V letných mesiacoch je potrebné chrániť deti   pred prudkým slnečným žiarením a podľa toho prispôsobiť miesto a čas trvania dopoludňajšieho i             popoludňajšieho pobytu vonku (nevystavovať deti priamemu slnečnému žiareniu od 11.00 hod. do 15.00 hod.). Pobyt sa uskutočňuje v časti areálu, kde je dostatočný tieň, deti sa nezaťažujú prílišnou pohybovou aktivitou, vyberajú sa skôr činnosti pokojnejšieho charakteru (skladačky, karty, pexeso – na deke v tieni stromov, kreslenie kriedami na chodník). Počas horúcich dní je vo zvýšenej miere zabezpečovaný pitný režim, rodičia môžu fľašu s vodou pripraviť dieťaťu aj do skrinky, ktorú dieťa používa pri pobyte vonku. Prevádzka MŠ počas extrémne horúcich dní môže byť na odporúčanie príslušných úradov skrátená.

V zimných mesiacoch sa vetranie tried a miestností MŠ robí nárazovo v ranných hodinách a pred odpočinkom. Dbá sa na to, aby miestnosti neboli prekúrené, čo neprospieva dýchaniu ani pokožke detí. Pobyt vonku sa realizuje každý deň, výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky ako silný nárazový vietor, silný mráz alebo dážď. Dôležité je pre deti zabezpečiť vhodné oblečenie vo viacerých vrstvách, chrániť pokožku rúk a tváre.

 

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave hromadnými dopravnými prostriedkami, organizovaní školských výletov a iných školských akcií

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka MŠ resp. zástupkyne riaditeľky pre materské školy zabezpečia počet pedagogických zamestnancov takto:
•    na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
•    v škole prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode,
•    na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 školského zákona.
MŠ môže organizovať pobyty v škole prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa po dohode so zriaďovateľom.
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň a so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.
Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne, alebo to oznámi ihneď nepedagogickému zamestnancovi (školníčke). Ten ho podľa svojich schopností odstráni, alebo to nahlási priamemu nadriadenému, ktorý  privolá na odstránenie závad príslušných odborníkov.
Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v MŠ, ochranu psychického zdravia detí, nepoužíva telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.
Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebný ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď s kontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.
V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.
Úraz sa eviduje aj elektronicky na webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.
 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí
1.    Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov
2.    Evidencia obsahuje:
–    meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
–    deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,
–    svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
–    počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
–    zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
–    zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.
Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.
3.    Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou resp. zástupkyňou pre MŠ.
4.    Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako štyri dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v MŠ na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako tri dni (4 a viac dní), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.
5.    Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v tom čase nad dieťaťom dozor. Ak ani to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka MŠ. Zamestnanec spisujúci pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.
6.    Riaditeľka resp. zástupkyňa pre MŠ je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu nahlásiť úraz bezpečnostnému technikovi, ktorý ho zaeviduje  prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.
Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, MŠ, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má MŠ uzavreté úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka MŠ v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí. Riaditeľka (učiteľka) školy informuje zákonného zástupcu dieťaťa o tejto skutočnosti telefonicky.

Materská škola organizuje telesné cvičenia detí najmenej dvakrát denne formou ranného cvičenia a  pobytu vonku. Ranné cvičenie sa uskutočňuje v priestoroch telocvične, v letnom období i na školskom dvore. Vykonáva sa formou cvičení na riekanky, piesne, zdravotných cvikov a formou pohybových hier.

MŠ zabezpečuje systematické otužovanie detí na zvyšovanie odolnosti organizmu a to formou otužovania vzduchom (vetranie), otužovania vodou a každodenným pobytom vonku.

Riaditeľka MŠ každoročne v období od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka, ak počet neprítomných detí prekročí 10 % z celkového počtu detí, začne sledovať a vyhodnocovať dôvody neprítomnosti detí. Riaditeľka MŠ v tomto období vykonáva opatrenia podľa čl. 4  ods. 4 Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike.

Riaditeľka MŠ  do 15. novembra kalendárneho roka školským predpisom materskej školy vydá Pokyn na vykonanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky, ktorý je vytvorený na podmienky MŠ a je v súlade so všeobecne záväznými predpismi, Metodickým usmernením č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Rámcovým plánom opatrení pre prípad pandémie chrípky na Slovensku.

Riaditeľka MŠ, ak počet neprítomných detí z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu detí, oznámi túto skutočnosť príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch a zriaďovateľovi, ktorý rešpektuje príslušné odporúčania úradu a po konzultácii s riaditeľkou MŠ dáva súhlas s vykonaním ďalších nevyhnutných opatrení.

Opatrenia v prípade pedikulózy
Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Šíri sa hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebeňov, kief, čiapok, šálov, posteľnej bielizne). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. Pri ojedinelom výskyte v MŠ pedagogický zamestnanec kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a ten si ho bezodkladne príde z MŠ prevziať. Dieťa bude spätne prijaté do zariadenia po dôkladnom vyčistení a odstránení vší a hníd. V prípade opakujúceho sa výskytu u toho istého dieťaťa bude spätne do zariadenia prijaté až na základe vydaného potvrdenia od detského lekára. Hlásenie ochorenia:
•    rodič, ktorý zistí zavšivenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť učiteľke a riaditeľke resp. zástupkyni MŠ,
•    hromadný výskyt riaditeľka resp. zástupkyňa oznámi na odbor epidemiológie RÚVZ v Bratislave,
Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie  (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny.

Opatrenia v prípade chrípkového ochorenia
Riaditeľka školy alebo školského zariadenia každoročne v období od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka, ak počet neprítomných detí prekročí 10% z celkového počtu žiakov, začne sledovať a vyhodnocovať dôvody neprítomnosti detí na výchovno-vzdelávacom procese.

Riaditeľka školy alebo školského zariadenia na požiadanie poskytne informácie zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia a vykoná nasledovné opatrenia škole:

a,  poverí pedagogických zamestnancov na vykonávanie priebežnej kontroly pri činnostiach zabezpečujúcich hygienu detí (dbať na časté a riadne umývanie rúk)

b) zabezpečí dostatočné vetranie tried

c) v záujme zníženia prašnosti prostredia zabezpečí umytie podláh chodieb školy alebo školského zariadenia, najmenej dva krát denne, a to po začiatku vyučovania a po skončení vyučovania. Raz do týždňa zabezpečí dezinfekciu podláh

d) zabezpečí izoláciu dieťaťa od ostatných detí v prípade podozrenia na chrípkové ochorenie a bezodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa

e) zabezpečí zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických predpisov týkajúcich sa školského stravovania, najmä so zameraním na osobnú hygienu detí a žiakov

Riaditeľka školy alebo školského zariadenia, ak počet neprítomných detí z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z celkového počtu detí, príjme nasledovné opatrenia

a) po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže skrátiť prevádzkový čas materskej školy

b) zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných školských podujatí.

Riaditeľka školy alebo školského zariadenia, ak počet neprítomných detí z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu detí alebo žiakov

a) oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

b) zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom náraste choroby,

c) na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.

 

4.2 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

V zmysle dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením MŠ, prípadne s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog - MŠ prijíma nasledovné opatrenia:
1.    Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
2.    Viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
3.    V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce v jednotlivých triedach.
4.    Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu bez drog.
5.    Zabezpečiť v celom areáli MŠ prísny zákaz fajčiť.
6.    Dbať na to, aby sa do budovy MŠ nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
7.    Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru k tejto téme.
8.    V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať riaditeľku resp. zástupkyňu, ktoré vykonajú okamžité opatrenia.

 

5. Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

Kľúče od materskej školy má riaditeľka, školníčka a učiteľky.    Školníčka je povinná skontrolovať uzatvorenie okien a vchody na budove. Školníčka a učiteľky  zodpovedajú za uzatvorenie okien počas pobytu vonku a uzamknutie vchodových dverí o 8. 00 hod. V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.
Vetranie miestnosti sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Po ukončení prevádzky školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. Osobné veci si zamestnanci školy odkladajú na určené  miesto.

 

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole - DENNÝ PORIADOK

Výchovná a vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.
 

Denný poriadok  

 

 Čas

Činnosti

6.30

 • Príchod do MŠ, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné        

           cvičenia, edukačné aktivity

8.30 - 9.00

 • Osobná hygiena, desiata

9.00

 • Edukačné aktivity, pobyt vonku

11.30 – 12.00

 • Osobná hygiena, obed

12.00

 • Čítanie na pokračovanie, odpočinok

14.30 – 14.50

 • Osobná hygiena, olovrant

14.50

 • Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo

          riadené edukačné aktivity, pobyt vonku