Čo potrebuje vaše dieťa v MŠ

 • fotokópiu preukazu poistenca - odovzdať triednym učiteľkám
 • náhradné oblečenie do skrinky - podľa ročného obdobia (spodná bielizeň, tričko, tepláky, ponožky, pančuchy) - najlepšie podpísané
 • pyžamo
 • pršiplášť
 • hygienické potreby - toaletný papier (4 kusy), hygienické vreckovky (1 balenie suché, 1 balenie vlhčené), tekuté mydlo, hrebeň
 • prezuvky - papuče, prípadne pevnú obuv

Čo nenosiť do MŠ

 • drobné predmety - hračky, sladkosti, žuvačky a pod.
 • cenné veci - zlaté retiazky, náramky, prstene
 • jedlo a nápoje do triedy - v prípade potreby ich môžete nechať v skrinke

 

Prevádzka MŠ

 • prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.
 • dieťa je potrebné priniesť najneskôr do 8:00, po ôsmej sa budova zamyká a odovzdáva sa dochádzka kvôli stravovaniu detí
 • ak dieťa do MŠ nepríde z dôvodu choroby, vyšetrenia alebo z iných dôvodov, je potrebné to ohlásiť vopred alebo priamo v deň neprítomnosti najneskôr do 8:00 hod. 

 

Odhlásenie dieťaťa

     Dieťa treba odhlásiť do 8:00 na telefónnom čísle MŠ 0911 728 832. Ak sa náhodou nedovoláte do MŠ, môžete dieťa odhlásiť aj v školskej jedálni na telefónnom čísle 0911 728 842, kde automaticky odhlásia deti zo stravovania a neprítomnosť dieťaťa oznámia triednym učiteľkám. 

 

Zápis dieťaťa do MŠ

 

     Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie vydá lekár na požiadanie. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodič predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok spolu s podmienkami prijatia dieťaťa zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 1. mája do 31. mája kalendárneho roku.

 

Keďže do materskej školy sa prijímajú aj deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa musí predložiť rodič riaditeľke materskej školy spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Do materskej školy sa prijímajú väčšinou deti od troch do šiestich rokov veku. Avšak dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

 

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy.

 

Písomné rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka rodičovi dieťaťa najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V prípade prijímania detí k začiatku školského roka riaditeľka vydá rozhodnutie spravidla do 30. júna kalendárneho roka.

 

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Dĺžka adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole môže byť od jedného mesiaca maximálne do troch mesiacov.

 

Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Použité zdroje:

- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (308/2009 Z. z.)
 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt štatny znak SR
 


Ak je dieťa prijaté do MŠ, budete ešte potrebovať:

 1. kópiu rodného listu dieťaťa
 2. kópiu preukazu poistenca dieťaťa
 3. ak ste v hmotnej núdzi, potvrdenie z príslušného Úradu práce